ДГ №42 Чайка

Нормативна уредба и правилници


 

Наредба за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община (в сила от 18.03.2019 г.)

Наредба № 15 за имунизациите в Република България - Министерството на здравеопазването

Наредба № 5 от 3 юни 2016 г. за предучилищното образование

Наредба за приобщаващото образование

Наредба за здравните кабинети в детските градини и училища

Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги предоставяни от Столична община

Механизъм за противодействие на тормoза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛНИЦИ И ПЛАНОВЕ НА ДГ 42:

Правилник за дейността на ДГ 42

Годишен план 2022/2023

Стратегия 2020-2025 

План по БДП 

Програма за предоставяне на равни възможности 

Програма за превенция на ранното напускане на ДГ 42

Етичен кодекс на работещите в ДГ 42

Правила за видеонаблюдение в ДГ 42

План за квалификация 2022/2023

Правила за работа в извънредна епидемична обстановка

Мерки за намаляване на риска от предаване на инфекцията COVID 19

 Правила за осигуряване превенция на насилието над деца посещаващи ДГ 42 "Чайка"