ДГ №42 Чайка

За родителите


ВАЖНО - МОЛЯ ЗА СЪДЕЙСТВИЕ .

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И СЪСЕДИ НА ДГ 42 ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ СЕДМИЦИ НИ УВЕДОМИХА ЗА ДЕЦА, КОИТО ВЛИЗАТ В ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ В ПОЧИВНИТЕ ДНИ.

ДЕЦАТА СЕ КАЧВАТ ДА ИГРАЯТ НА ПОКРИВА НА ДГ 42, А ТОВА Е ОПАСНО ЗА ТЯХ САМИТЕ.МОЛЯ АКО НЯКОИ ОТ ВАС СТАНЕ СВИДЕТЕЛ НА ВЛИЗАНЕ НА ДЕЦА В ДГ 42 И ПОЗНАЕ ДЕЦАТА ДА СЕ СВЪРЖЕ С ДИРЕКТОРА НА ДГ 42 НА ТЕЛ.0884801717 , КАТО СВОЕВРЕМЕННО ПОДАДЕ СИГНАЛ В ПОЛИЦИЯТА.

 

 ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ ЗА ЗАПОЗНАВАНЕ С ДГ 42 - 18 АВГУСТ ОТ 12.00 ДО 14,00.

ВАЖНО ОТНОСНО ПРИЕМА НА ДЕЦА РОДЕНИ 2015 И 2016 ГОДИНА:

Уважаеми родители,

РЪКОВОДСТВОТО НА ДГ 42 Е ЗАЯВИЛО ОБЯВЯВАНЕ НА СВОБОДНИ МЕСТА ЗА НАБОР 2015 - 25 И  ЗА НАБОР 2016 - 25.МОЛЯ СЛЕДЕТЕ ИНФОРМАЦИЯТА В ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА И ПРИ ОБЯВЯВАНЕ НА МЕСТАТА В ИСОДЗ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВАТЕ.КЛАСИРАНИЯТА СА ТЕКУЩИ И СРОКА ЗА ЗАПИСВАНЕ Е ЕДНА СЕДМИЦА.

Приемът трябва да бъде обявен на 21 август 2017 в Информационната система за обслужване на детските заведения. Всички приети деца ще започнат новата учебна година в сградата на ДГ 42.

За повече информация и въпроси можете да се обадите на 0884801717 -директор на ДГ 42 Гергана Георгиева

 

***

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩИТЕ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ В ДГ 42:

***

24.07.2017

Във връзка с обявената процедура за избор на изпълнител за строителство/основен ремонт/реконструкция и внедряване на мерки за повишаване на енергийна ефективност на училища и детски градини на територията на Столична община, по 26 обособени позиции, в която е включена и ДГ 42 , Ви уведомявам , че строителните работи няма да започнат до края на месец Октомври 2017. В тази връзка всички деца ще започнат учебната година в сградата на ДГ 42. 

Очакваме Ви на 15 Септември.

***

29.03.2017

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ ,

ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩИТЕ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ, ВИ УВЕДОМЯВАМЕ , ЧЕ СТОЛИЧНА ОБЩИНА Е ПРИСТЪПИЛА КЪМ ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ .

СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ Е ДО 14.04.2017. СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА И ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОР С ИЗПЪЛНИТЕЛ ЩЕ ИМА ПО-КОНКРЕТНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДАТАТА НА ЗАПОЧВАНЕ НА РЕМОНТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА НА ДГ 42.

Основен ремонт/реконструкция на ОДЗ № 42 (нова ДГ № 42) „Чайка”, ж.к. „Връбница – I ”, до бл. 507, район „Връбница”; 23
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София

Предметът на настоящата обществена поръчка е строителство/основен ремонт/реконструкция и внедряване на мерки за повишаване на енергийна ефективност на училища и детски градини на територията на Столична община, по 26 обособени позиции.
СМР трябва да се изпълнят в съответствие с Обяснителните записки по всички части към инвестиционните проекти на обектите (Приложение № 1), Количествени сметки (Приложение № 2) и графични материали (Приложение № 3) към настоящата документация.
Всички строителни материали (продукти), които се влагат в строежа на етап изпълнение трябва да съответстват на изискванията на Наредба № РД-02-20-1 от 05 февруари 2015г. за условията и реда за влагане на строителните продукти в строежите на Република България.
Критериите по-долу
 
ДА Техн. предложение за изпълнение на СМР /ТПИС/, в това число: Управление на риска - максимално 10 точки; Организация и начин на изпълнение на строителството - максимално 25 точки.    35
Цена
65
II.2.6) Прогнозна стойност
1827873      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
275

не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 
II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не

II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Оперативна програма „Региони в растеж“

 

УВЕРЯВАМЕ ВИ, ЧЕ РЪКОВОДСТВОТО НА ДГ 42 ЩЕ ОРГАНИЗИРА РАБОТАТА НА ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА РЕМОНТА, ТАКА ЧЕ ДА СЪЗДАДЕ МАКСИМАЛНО ДОБРИ УСЛОВИЯ ЗА ДЕЦАТА, БЕЗ ДА ЗАТРУДНЯВА РОДИТЕЛИТЕ. ЩЕ БЪДАТ ОСИГУРЕНИ МЕСТА ЗА ВСИЧКИ ПРИЕТИ ДО МОМЕНТА ДЕЦА ,КАТО ТЕ ЩЕ СЕ ОБУЧАВАТ ОТ  УЧИТЕЛИТЕ СИ ПО ГРУПИ , ТАКА КАКТО СА В МОМЕНТА.

МОЛИМ ВСИЧКИ ,КОИТО ИМАТ ВЪПРОСИ ДА ИЗЧАКАТ ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ПО ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ,СЛЕД КОЕТО ЩЕ ОРГАНИЗИРАМЕ РАЗЯСНИТЕЛНА РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЗА ВСИЧКИ ГРУПИ.

Г.ГЕОРГИЕВА

директор на ДГ 42

***

01.02.2017

ПРЕЗ  ЛЯТОТО НА 2017 ЩЕ СТАРТИРА ЦЯЛОСТЕН РЕМОНТ НА ДГ 42"ЧАЙКА",КОЕТО ЩЕ ДОВЕДЕ ДО ПРОМЯНА В РАБОТАТА НА ГРУПИТЕ.

ВСИЧКИ ПРИЕТИ КЪМ МОМЕНТА ДЕЦА ЩЕ ОСТАНАТ В ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ ЗАЕДНО СЪС СВОИТЕ УЧИТЕЛИ,КАТО ЧАСТ ОТ ГРУПИТЕ ЩЕ БЪДАТ НАСТАНЕНИ В ПОМЕЩЕНИЯ НА СЪСЕДНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ ИЛИ УЧИЛИЩА.

ПРИЕМ ЗА ЯСЛЕНА ГРУПА - РОДЕНИ 2015 и 2016 НЯМА ДА СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ПРЕЗ 2017г., ЗА КОЕТО МОЛИМ РОДИТЕЛИТЕ ДА НИ ИЗВИНЯТ.

ПРЕЗ 2018 ЩЕ ПРИЕМЕМ ПО ДВЕ ГРУПИ ДЕЦА РОДЕНИ 2015 и  2016.

МОЛЯ ДА СЛЕДИТЕ АКТУАЛНАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕМОНТНИТЕ ДЕЙНОСТИ НА САЙТА НИ.

***

 

Във връзка с организиране на престоя на децата в сборните групи през летния период е необходимо предварително записване.
Заявленията се подават при учителите по групи или при директора срещу входящ номер в срок до 30.04 - на текущата учебна година.
Децата, чийто родители не са подали заявление в срок, няма да бъдат записани в сборните групи и няма да им бъде начислявана такса за детска градина.На всички подали заявления за присъствие , се начислява такса за месеца,който са заявили.

 

 

 

 

ВАЖНО :

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

С ЦЕЛ ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА РАБОТАТА И ПРОУЧВАНЕ НА ВАШЕТО МНЕНИЕ, ВИ МОЛИМ ДА ПОПЪЛНИТЕ АНКЕТНАТА КАРТА.

АНКЕТА

ВАЖНО:

ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ УСЛУГИ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ДОКУМЕНТ ЗА НАЧАЛОТО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА.МОЛЯ РОДИТЕЛИТЕ,ЧИИТО ДЕЦА ЩЕ ПОСЕЩАВАТ ДПУ ДА ПОПЪЛНЯТ ОНЛАЙН ФОРМУЛЯРА.

ДЕКЛАРАЦИЯ ДПУ

 

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ : 

Заявление за издаване на документ може да изтеглите от ТУК
  
 

Заявленията се подават в детското заведение - при касиера срещу входящ номер.