ДГ №42 Чайка

Проекти


През учебната 2020/2021 екипа на ДГ 42 ще се включи в :

Проект BG05M20P001-2.010-0001 "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти": Кампания Октомври 2020 - Октомври 2021

20-005-003-9769Развитие на компютърни и дигитални компетенции

Тематично направление: 20-005-003Съвременни методи за управление

  • 16 педагогически специалисти от детското заведение са включени в обучение по проекта. Стойността на обучението е 4816 лева.